Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Badminton Combinatie Amersfoort (BCA), hierna te noemen: `de Vereniging`.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@bcamersfoort.nl.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
         

Aanmelden lidmaatschap

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

· Voornaam
· Achternaam
· Adres
· Geboortedatum
· Telefoonnummer
· E-mail adres(sen)
· Bondsnummer
· Type lidmaatschap
· Start en einde lidmaatschap
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Na beëindiging van het lidmaatschap wordt de data bewaard voor een eventuele reünie, tenzij gebruiker aangeeft dit niet te willen.

· Bestuur en commissies

· ClubCollect voor contributies.        Clubcollect stuurt betalings-    verzoeken en ontvangt  bankgegevens.

· E-Boekhouden voor niet-contributie rekeningen

· Nederlandse Badminton Bond

· Google Suite (e-mail, opslag)

Het verrichten en versturen van aankopen, bijvoorbeeld clubkleding · Voornaam
· Achternaam
· Adres
· E-mail adres
· (Kleding)maat
· Aankopen
Uitvoering van de overeenkomst Bestellingen maximaal 2 jaar · Verenigingsshopmanager en bestuur
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief. · E-mailadres(sen) Uitvoering van de overeenkomst Tijdens lidmaatschap.
Op verzoek worden geen nieuwsbrieven verstuurd.
· Google Suite /
E-marketingtools (nog te onderzoeken)
Informeren sponsoren en leden Club van Honderd · E-mailadres Uitvoering van de overeenkomst Tijdens sponsorschap of lidmaatschap.

Op verzoek worden geen berichten verstuurd.

· Sponsoren

· Leden Club van Honderd

Web site / nieuwsbrieven · Naam
· Foto’s/video’s
· (Wedstrijd)verslagen
Uitvoering van de overeenkomst Op verzoek verwijderen · Hosting2GO

Website en nieuwsbrief BC Amersfoort
De Vereniging maakt vaak foto’s, etc. bij trainingen, wedstrijden en bijvoorbeeld toernooien van de spelers en leden en toont deze afbeelding op onze website of in onze nieuwsbrief. Leden geven de Vereniging toestemming om foto’s op de website en in de nieuwsbrief van de Vereniging te plaatsen. De speler gaat akkoord met de privacy richtlijnen zoals gepubliceerd in de AVG op de website.
Leden behouden wel de mogelijkheid om dit recht te allen tijde weer in te trekken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden en gegevens die aan overheden of instellingen dienen te worden verstrekt in verband met te verkrijgen subsidies. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Facebook
De vereniging beheert geen facebook account, het BCA account is in beheer bij geïnteresseerden van de club.